Klauzula informacyjna dla pacjentów NZOZ Przychodnia ”ESKULAP” PPiSOZ w Jarocinie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu poniższe informacje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „ESKULAP” Poradnie Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej utworzony i prowadzony przez spółkę cywilną „MEDICI” Aleksandra Florczyk, Krzysztof Kidoń z siedzibą w Jarocinie ul. Ojca Serafina Niedbały 20 (zwany dalej: Administrator).
2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pan/Pani kontaktować pod adresem: iod@eskulap-jarocin.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach udzielenia świadczeń zdrowotnych, przeciwdziałania i zapobiegania skutkom COVID-19 (w tym w szczególności wykonywania szczepień), w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, oraz związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są, w szczególności, następujące przepisy prawa:
a) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
c) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
d) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
e) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
f) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
g) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
h) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 12 sierpnia 2020 (poz.1395) oraz z dnia 8 marca 2021 (poz. 427).
5. Podanie danych, w zakresie powyżej obowiązujących przepisów jest niezbędne do udzielenia świadczeń leczniczych. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym ze szczegółowych przepisów.
6. Podanie danych osobowych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej jest dobrowolne, lecz w przypadku ich braku nie będzie możliwe potwierdzenie, zmiana terminu wizyty lub weryfikacja prawidłowości zleconych badań.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Administratorem, innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, podmiotom współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, aparatury i sprzętu medycznego).
8. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych.
9. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli uznacie Państwo że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Skip to content