CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

niefinansowanych przez ubezpieczenie zdrowotne,
dla pacjentów przyjmowanych prywatnie, dla pacjentów nieubezpieczonych

1.Porada lekarska udzielona pacjentowi nie zapisanemu do Przychodni, u którego nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia70,00 zł
2.Orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem do książeczki40,00 zł
3.Orzeczenie lekarskie na wniosek wnioskującego – dla celów rentowych ZUS i KRUS (wypełnienie wniosku, przygotowanie dokumentacji)50,00 zł
4.Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku – dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe)70,00 zł
5.Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych ( za wyjątkiem Opieki Społecznej)50,00 zł
6.Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do dalszego doskonalenia zawodowego (bez narażenia na czynniki szkodliwe)30,00 zł
7.Sporządzenie wyciągu lub opisu z dokumentacji medycznej – (cena za jedną stronę)2,00 zł
8.Epikryza – Komercyjne firmy ubezpieczeniowe200,00 zł
9.Epikryza + wyciąg dokumentacji (odpis lub wypis) z potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” dla firm komercyjnych250,00 zł
10.Spirometria30,00 zł
11.Inhalacje (jeden zabieg z lekiem pacjenta)5,00 zł
12.Echo serca100,00 zł
13.Zabiegi lekarskie i pielęgniarskie 
  • badanie ciśnienia tętniczego i tętna
5,00 zł
  • infekcja domięśniowa i podskórna
15,00 zł
  • infekcja dożylna
20,00 zł

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079)

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427, 2469, z 2022 r. Poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265, 1352, 1700)

3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z 2022 r. poz. 64, 974)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w prawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekania o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych (Dz. U.. z 2004 r., nr 281, poz. 2790).

Skip to content